Основи на счетоводството за предприемачи, управители и собственици на бизнес

75.00  excl. VAT

Период на провеждане: 30.11.2017 г. (четвъртък );

Продължителност: 1 ден (8учебни часа);

Лектор: Явор Гочев;

Формат на провеждане: лекции и дискусионна част;

Място на провеждане: Ерато, 1408 София, бул. Витоша 164.

Description

За кого е предназначен курса:

Курсът е предназначен за предприемачи, управители и ръководители (собственици) на микро, малък и/или среден бизнес. Курсът е ориентиран към всички, които искат да придобият необходимите фундаментални знания за успешно управление и контрол на счетоводната дейност и финанси в организацията.

Курсът е изключително подходящ за новостартиращи бизнеси (startups), предприемачи без предишен опит в ръководенето и управлението на фирмено счетоводство, както и за вече съществуващи фирми, които се сблъскват с предизвикателствата на растежа.

Курсът има за цел да представи основните принципи в актуалното и действащо законодателство (основни нормативни актове), основите на счетоводството (понятия, видове, особености, добри практики, вкл. счетоводство по проекти с европейско финансиране), основи на данъчното облагане, основи на осигуряването, основи на трудовото законодателство.

За лектора, Явор Гочев:

Явор Гочев е магистър по “Счетоводство и контрол” от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Явор притежава над десетгодишен практически опит като Счетоводител, Вътрешен Одитор и Консултант по Европейски проекти.

Съдържание на курса: 

Тема 1: Видове субекти

1.1. Основни нормативни актове, уреждащи статута и дейността на юридическите лица:

 • Търговски закон (ТЗ);
 • Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
 • Закон за задълженията и договорите (ЗЗД);
 • Други специални закони.

Тема 2: Основи на счетоводството

2.1. Най-важни понятия

 • Активи и пасиви;
 • Сметкоплан, счетоводна сметка, счетоводна статия;
 • Оборотна ведомост;
 • Основни отчети – счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и др.

2.2. Видове счетоводство

 • Финансово счетоводство;
 • Управленско счетоводство.

2.3. Особености на счетоводството по проекти с европейско финансиране

 • Европейски програми – видове, особености, нормативни изисквания;
 • Бюджетиране на проект – приходи, разходи, парични потоци, източници на финансиране;
 • Реализация на проект – структура на счетоводството, отчетност, контрол;
 • Най-често срещани въпроси от практиката.

Тема 3: Данъчно облагане

3.1.    Преки данъци

 • Корпоративен данък (ЗКПО);
 • Данък върху доходите (ЗДДФЛ).

3.2.    Косвени данъци:

 • ДДС (ЗДДС)

3.3.    Други данъци

 • Патентен данък (ЗМДТ);
 • Местни данъци (ЗМДТ);
 • Други видове данъци (ЗКПО и др.).

Тема 4: Осигуряване

 • Нормативна уредба;
 • Най-често използвани модели за осигуряване на физическите лица;
 • Размери на осигурителните вноски;
 • Осигурителен стаж;
 • Специфика при пътуване и работа в държави-членки на ЕС.

Тема 5: Трудови правоотношения по Кодекса на труда

 • Възникване;
 • Видове трудови договори;
 • Работно време с променливи граници;
 • Сумирано изчисляване на работното време;
 • Допълнителен труд;
 • Изменение на трудовото правоотношение;
 • Командироване;
 • Отпуски;
 • Трудово възнаграждение.