ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА „ЛЪРН ВАЛЕЙ“ ООД(WWW.LEARNVALLEY.ORG)

 

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате платформата и онлайн магазина www.learnvalley.org. Използвайки платформата и онлайн магазина www.learnvalley.org, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Лърн Валей“ ООД, гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 30 Б, ет. 5, Район „Оборище“, ЕИК 204703432, представлявано от Димитър Стоев, в качеството му на Управител , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК или learnvalley.org, от една страна и КЛИЕНТИТЕ и КУПУВАЧИТЕ на платформата и онлайн магазина на „Лърн Валей“ ООД, от друга страна.

Настоящият документ представлява едновременно общите условия или условията на ползване на learnvalley.org , които уреждат правилата за използването на learnvalley.org, включително и споразумението между доставчика и клиента за покупко-продажба през learnvalley.org.

II.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „Лърн Валей“ ООД;

Седалище и адрес на управление: София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 30 Б, ет. 5, Район „Оборище“;

Адрес за упражняване на дейността: София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 30 Б, ет. 5, Район „Оборище“, ЕИК 204703432;

Данни за кореспонденция: гр София, Email: info@learnvalley.org, тел: +359 889 895 559;

Вписване в публични регистри: ЕИК 204703432;

Надзорни органи: Комисия за защита на личните данни (Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg) И Комисия за защита на потребителите (Адрес: 1000 гр. София, пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6, тел. 02/933 0565, факс 02/9884218, Уеб сайт: www.kzp.bg)

Регистрация на „Лърн Валей“ ООД по ЗДДС: ДДС № BG204703432

 

III. ДЕФИНИЦИИ

Доставчик – „Лърн Валей“ ООД.

Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия learnvalley.org

Платформа – домейнът learnvalley.org и неговите поддомейни.

Електронен магазин – електронният магазин на learnvalley.org, находящ се на адрес: https://learnvalley.org/shop/

Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува или връща Услуги и извършва всякакви други действия чрез нея.

Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.).

Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между learnvalley.org и Клиента, чрез който Клиентът заявява на learnvalley.org, през Платформата, намерението си за купуване на Услуги от Платформата.

Продукт(-и) и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Доставчик през Платформата.

Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката learnvalley.org или определени Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

Договор – представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Купувача за покупко-продажба на Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

Съдържание

 • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към learnvalley.org, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставенана Клиента, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на learnvalley.org чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана с Услугите и/или прилаганите тарифи от Доставчика в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана с Услугите.

Транзакция – действието от страна на learnvalley.org по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

Спецификации – всички характеристики и/или описания на Услугите, така както са посочени в описанието им.

 

 IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общите условия на learnvalley.org са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

Всяко използване на Платформата означава, че Вие, в ролята на Клиент/Купувач сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от learnvalley.org по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

learnvalley.org има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

Във всеки един случай на промяна на общите условия learnvalley.org ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент/Купувач имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформатапри всяко нейноползване.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат промянени от Доставчика по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които learnvalley.org предварително се извинява на своите Клиенти/Купувачи.

Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.

Платформата learnvalley.org може да съдържа линкове към други сайтове. learnvalley.org не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

 V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Услуга/и през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на learnvalley.org от негово име.

learnvalley.org ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление learnvalley.org прави по електронен път (имейл) или по телефон.

Затова Доставчикът има правото да не достави част или всички Услуги или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на наличността им. При всички случаи learnvalley.org уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефон. При това положение единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Услугата.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща, че Услугата от Поръчката може да бъде предоставена.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Доставчика, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Доставчика и Купувача.

 

 VI. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

learnvalley.org си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на learnvalley.org по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към learnvalley.org, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. learnvalley.org не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

Клиентът има право да публикува мнения относно Услуги, както и да се свързва с learnvalley.org на посочените адреси в раздел „Контакт” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

Комуникацията с Доставчика може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

Всички цени на Услугите на Платформата са крайни, обявени са в евро (EUR) без включен ДДС.

В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от EUR. Плащането с карта към learnvalley.org се може да се приеме като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Услуга, а не да я представят точно.

 

VII. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на learnvalley.org.

learnvalley.org има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

Нищо в сключения между learnvalley.org и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на learnvalley.org последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието.

Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на learnvalley.org за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между learnvalley.org и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на learnvalley.org, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

 

VIII. ПОРЪЧКА

Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

Всяка добавена в количката за покупки Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Услугата.

Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на learnvalley.org във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на learnvalley.org да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

Доставчикът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Доставчика при он-лайн плащания
 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

 

IX. УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и/или изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика;
 • при доставка на услуги, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

 X. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на learnvalley.org, клиентът се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от learnvalley.org: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпълнение на поръчани услуги, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиента по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на периодични уведомления по и-мейл; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

Клиентът се съгласява да предостави на learnvalley.org неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Доставчика чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. learnvalley.org има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че learnvalley.org може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. learnvalley.org няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

С предоставянето на свои данни на learnvalley.org (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват learnvalley.org или трети лица, които са куриери, партньори на learnvalley.org и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции, както и други дружества, с които learnvalley.org може да разработи общи програми за офертиране на Услугите на пазара и др.

С предоставянето на свои лични данни на learnvalley.org Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на learnvalley.org и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в 11.1

 

 XI. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

Цените на Услугите, обявени в Платформата, са крайни и не включват ДДС.

Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

learnvalley.org издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Услуга, предлагана на Платформата от learnvalley.org. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път.

С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Доставчика.

 

XIII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

learnvalley.org е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на learnvalley.org и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в настоящите общи условия.

Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидни от българското законодателство,

Всеки Клиент има право да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни, според следните цели:

 • поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните;
 • преобразуването на данните в анонимни;

Купувачът се съгласява и разрешава на learnvalley.org да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона.

Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

За повече информация вижте нашата Политика за обработване на лични данни.

 

XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 7 (седем) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

 XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и договора на Клиента/Купувача с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • дностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Клиента/Купувача в сайта на learnvalley.org. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели, Клиенти и Купувачи на learnvalley.org.